Wszystkie kolekcje
PeoplePerform
Wskaźnik efektywności i wagi kompetencji
Wskaźnik efektywności i wagi kompetencji
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Wskaźnik efektywności i wagi kompetencji

Wskaźnik efektywności to znormalizowana wartość (0–100), która wyraża ogólną efektywność pracownika.

Punktacja ważona to technika oceny pozwalająca na przypisanie wybranym kompetencjom odpowiednich wag, które odzwierciedlają ich zróżnicowany wpływ na ogólną ocenę wyników na danym stanowisku.

Jak obliczany jest wskaźnik efektywności?

Aktualnie w PeopleForce wskaźnik efektywności jest dostępny dla Ocen Menedżerskich, jeżeli pojawiają się pytania o kompetencje. Kompetencjom można przypisać wartość ważoną, w zależności od tego, jakie mają znaczenie dla ogólnej oceny efektywności pracownika.

Do obliczenia wskaźnika efektywności wykorzystuje się odpowiedni wzór, który normalizuje oceny kompetencji do liczby z przedziału 0-100 i biorąc pod uwagę wartość ważoną każdej kompetencji.

Opis obliczeń i wzór

 • Wskaźnik efektywności opiera się na ocenie każdej kompetencji.

 • Ocena kompetencji (rating) to średnia punktów przyznanych przez menedżera w pytaniach o kompetencje

 • Normalizacja skali: kompetencje mogą mieć różne skale ocen. Skala to w rzeczywistości ilość punktów, które uczestnicy mogą uzyskać za każde pytanie. Ilość tych opcji ma wpływ na wartość każdej z nich do wyliczania ogólnej oceny. Np. uzyskanie 1 punktu w skali 3-punktowej i 7-punktowej będzie miało różny wpływ na ostateczny wynik po normalizacji. Dlatego dla każdej kompetencji oblicza się wartość znormalizowaną w zakresie 0-100 wg następującego wzoru:

ocena kompetencji uczestnika / skala (liczba wartości w skali) = znormalizowany wynik dziesiętny

 • Aby kontynuować obliczenia, musimy nadać każdej kompetencji odpowiednią wagę. Należy pamiętać, że suma wag dla wszystkich kompetencji musi wynosić 100. Przykładowo: jeśli oceniamy trzy różne kompetencje i pierwszej z nich przypisujemy wagę 50%, a drugiej wagę 30%, to ostatnia kompetencja musi mieć wagę 20%.

 • Następnie mnożymy znormalizowany wynik dziesiętny, który otrzymaliśmy dla danej kompetencji, przez wagę przypisaną do danej kompetencji, zgodnie ze wzorem:

znormalizowany wynik dziesiętny dla danej kompetencji * waga = ważony wskaźnik kompetencji

Wynikiem mnożenia będzie ważony wskaźnik kompetencji dla wybranej kompetencji.

 • Aby obliczyć całkowity wskaźnik efektywności, musimy zsumować częściowe ważone wskaźniki kompetencji, zgodnie ze wzorem:

wskaźnik efektywności = ważony wskaźnik kompetencji dla pierwszej kompetencji + ważony wskaźnik kompetencji dla drugiej kompetencji + ważony wskaźnik kompetencji dla trzeciej kompetencji itd.

💡 Wysoki wynik końcowy oznacza wysoką efektywność pracownika w ramach ocenianych kompetencji.

💡 Obliczanie wskaźników efektywności u pracowników i porównywanie wyników, które uzyskali, pomaga opisać ogólną efektywność zespołu.

Przykładowe obliczenia

Wyobraźmy sobie, że będziemy oceniać efektywność pracownicy o imieniu Sara. Bierzemy pod uwagę dwie kompetencje – komunikację i rozwiązywanie problemów. Oto jak obliczymy wskaźnik efektywności Sary.

 1. Zbieramy oceny. Załóżmy, że przez swojego managera Sara została oceniona w przeglądzie kompetencji następująco:

  • komunikacja → z 4 pytań kompetencyjnych Sara uzyskała wyniki: 5; 2; 5; 1, a więc średnia ocen wyniesie 3.25,

  • rozwiązywanie problemów → z 2 pytań kompetencyjnych Sara uzyskała wyniki: 4; 4, a więc średnia ocen wyniesie 4.0.

 2. Obliczamy znormalizowany wynik dziesiętny dla każdej kompetencji. W przypadku Sary zastosowaliśmy skalę 5-punktową, więc naszymi wynikami będą odpowiednio:

  • komunikacja → 3.25 / 5 = 0.7,

  • rozwiązywanie problemów → 4.0 / 5 = 0.8.

 3. Nadajemy wagi kompetencjom. W przypadku Sary zakładamy, że oceniane kompetencje mają odpowiednio:

  • komunikacja – waga 80%,

  • rozwiązywanie problemów – waga 20%.

 4. Obliczamy ważone wskaźniki kompetencji. U Sary będą to następujące wartości:

  • komunikacja → 0.7 * 80 = 56,

  • rozwiązywanie problemów → 0.8 * 20 = 16.

 5. Obliczamy całkowity wskaźnik efektywności. Sumujemy wszystkie wartości ważonych wskaźników kompetencji, które uzyskała Sara, tj. 56 + 16 = 72 i uzyskujemy wartość całkowitego wskaźnika efektywności, czyli 72 punkty na 100 możliwych. Ten wynik odzwierciedla efektywność Sary w ramach tych dwóch kompetencji, z uwzględnieniem wagi tych kompetencji. Teraz możemy obliczyć wskaźniki efektywności dla reszty członków zespołu i sprawdzić, jak Sara wypadnie na ich tle.

Przypisywanie wag kompetencji

Przy tworzeniu oceny efektywności dostępna jest zakładka "Punktacja". Wskaźnik efektywności jest opcjonalną metryką, którą można włączyć podczas procesu tworzenia cyklu oceny. Będzie on dostępny dla ocen typu managerskiego, które zawierają pytania związane z co najmniej dwiema kompetencjami.

Gdy wskaźnik efektywności jest włączony, użytkownik widzi wszystkie kompetencje przypisane do wybranego szablonu pytań, z równomiernie rozłożonymi domyślnymi wagami.

Użytkownik może przypisać własne wagi do kompetencji znajdujących się w wybranym szablonie jeszcze na etapie tworzenia cyklu przeglądu.

Ważne:

 • Wagi kompetencji mogą być dostosowywane przez użytkowników podczas tworzenia Oceny.

 • Wagi muszą sumować się do 100%.

 • Jeśli wagi nie sumują się do 100%, nie będzie możliwe opublikowanie Oceny; można zapisać jedynie jej wersję roboczą.

 • Wagi mogą być edytowane do momentu opublikowania i rozpoczęcia Oceny, po czym zostają zablokowane.

 • Użytkownicy mogą przypisać wagę 0%, wskazując, że ocena kompetencji nie będzie brana pod uwagę przy obliczaniu wyniku efektywności.

Wyświetlanie wyników wskaźnika efektywności

Wartość wskaźnika efektywności pokazuje nowy, dedykowany widget. Będzie można dzięki niemu sprawdzić, czy najnowszy wynik jest lepszy, czy gorszy w stosunku do poprzedniego.

Widget pokazuje wartość wyniku efektywności, a po kliknięciu wyświetla pasek boczny z listą kompetencji, ich wagami i ocenami, wyjaśniając, w jaki sposób obliczany jest wynik.

Wyświetlanie wyników przeglądu

Widok z perspektywy managera

Managerowie mogą łatwo uzyskać dostęp do widgetu oceny efektywności, przechodząc do zakładki "O mnie", wybierając "Oceny", a następnie przechodząc do zakładki "Oceń".

⚠️Wskaźnik efektywności będzie widoczne tylko dla managerów HR i bezpośrednich przełożonych już w momencie, kiedy uczestnicy prześlą swoje odpowiedzi.

⚠️ Wagi nadawane kompetencjom nie są celowo pokazywane uczestnikom Ocen. Mogłoby to wpłynąć na tendencyjność udzielanych odpowiedzi.

Widok z perspektywy managerów HR i osób uprawnionych do zarządzania przeglądami

Managerowie HR i pracownicy z uprawnieniami do zarządzania przeglądami efektywności mogą oglądać wyniki w zakładce "Efektywność" → "Oceny" → "Kompetencje". Manager HR może sortować wyniki, aby sprawdzić, którzy pracownicy uzyskali najniższy lub najwyższy wynik.

⚠️ Wynik efektywności będzie widoczny dla managerów HR, gdy tylko uczestnicy prześlą swoje odpowiedzi.

Widok z perspektywy pracownika

Gdy wyniki przeglądu zostaną udostępnione pracownikowi, otrzyma on powiadomienie. Klikając to powiadomienie, może uzyskać bezpośredni dostęp do wyników swojego przeglądu. Może też przejść do zakładki "O mnie", wybrać "Oceny" i "Przegląd wyników", aby wyświetlić swoje rezultaty.

⚠️ Uczestnicy mogą samodzielnie wyświetlić wynik efektywności, tylko jeśli wyniki przeglądu zostaną im udostępnione.


FAQ

Czy wagi punktowe są widoczne podczas procesu oceny?

Wagi punktowe są celowo ukryte przed uczestnikami, aby zapobiec stronniczości. Managerowie mogą jednak zobaczyć te wagi podczas przeglądania wyników.

Czy wagi punktowe mogą być edytowane podczas cyklu przeglądu, a jeśli tak, to kiedy upływa termin edycji?

Tak, wagi punktowe można edytować podczas cyklu przeglądu. Edycja wag nie będzie możliwa po przesłaniu pierwszej oceny w cyklu, a sam cykl przeglądu zostanie zablokowany.

Co jeśli uczestnikowi została przypisana tylko jedna kompetencja?

Wynik wydajności zostanie obliczony na podstawie tej jednej kompetencji.

Co jeśli uczestnik nie ma przypisanej żadnej kompetencji?

W rzadkich przypadkach, gdy uczestnik nie ma przypisanych żadnych kompetencji, wyświetlone zostanie ostrzeżenie wskazujące, że niektórzy uczestnicy należą do tej kategorii. Dodatkowo pojawi się komunikat, że nie można dla nich obliczyć wyniku. W sekcji wyników, w szczególności w widgecie wyników, wartość wyniku będzie niedostępna.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?